Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecně závazné podmínky rezervace a prodeje vstupenek prostřednictvím internetu, platné v Městském kulturním zařízení Uničov.

Všeobecné závazné podmínky vymezují práva prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník) a platí při rezervaci a koupi vstupenek přes internet.

Rezervace vstupenek

Zákazník bere na vědomí, že rezervace je nezávazná a v případě, že si vstupenky nevyzvedne ve stanoveném čase před zahájením představení, tak může provozovatel vstupenky uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Stanovený čas je oznámen zákazníkovi

ihned po ukončení rezervace v rezervačním systému a zároveň zaslán e-mailem, pokud byla e-mailová adresa správně zadána. Vstupenky si zákazník může vyzvednout pouze v pokladně Městského kulturního zařízení (kina) nebo Městského informačního centra Uničov, a to sdělením variabilního čísla rezervace nebo svých kontaktních údajů zadaných při rezervaci. Zákazník může být vyzván k předložení svých identifikačních dokladů personálem kina za účelem kontroly.

Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenky pouze na jedno představení. Rezervovat vstupenky na další představení může až po ukončení poslední rezervace. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží e-mail o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí, že jím zadané kontaktní údaje mohou být zaznamenány v systému za účelem pozdějšího kontaktování provozovatelem. A současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě opakovaného nevyzvednutí vstupenky a neodvolání rezervace mu může být budoucí rezervace zablokována. Rezervaci lze odvolat osobně nebo telefonicky v pokladně Městského kulturního zařízení nebo Městského informačního centra Uničov.

Koupě vstupenek

Zakoupené vstupenky prostřednictvím internetu může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z technických důvodů neuskuteční - porucha na technickém zařízení, nedodání filmu do kina, neodehrané kulturní představení (koncert, divadlo) kvůli neúčasti vystupujících, a to před začátkem představení v pokladně MKZ nebo v Městském informačním centru Uničov nejpozději 7 dní po plánovaném začátku představení.

V případě, že při koupi vstupenek prostřednictvím internetu došlo k odepsání částky z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazují, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si zákazní musí uplatnit v bance, která zákazníkovi vystavila platební kartu, jejímž prostřednictvím platba proběhla. Takové reklamace nemůže řešit provozovatel. Kupující, který si zakoupí vstupenky prostřednictvím internetu, bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit.

 Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

Informace o GDPR